KASUTUSTINGIMUSED

DIAGNOSTIKASEADMED OÜ E-POE KASUTUSLEPING

Diagnostikaseadmed OÜ, registrikood 12645630, (edaspidi www.diagnostikaseadmed.ee) ja klient, kes vormistab Diagnostikaseadmed OÜ e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping)

1. E-POOD
1.1 www.diagnostikaseadmed.ee on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Kliendile.
2. ÜLDSÄTTED
2.1 Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
2.2 www.diagnostikaseadmed.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Juhul kui tellimus edastati enne Kasutuslepingu muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti,
2.3 www.diagnostikaseadmed.ee ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Klient ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
3. HINNAD
3.1 www.diagnostikaseadmed.ee hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule
3.2 www.diagnsotikaseadmed.ee hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
4. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
4.1 www.diagnostikaseadmed.ee kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. www.diagnostikaseadmed.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
4.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab www.diagnostikaseadmed.ee töötaja kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
4.3 www.diagnostikaseadmed.ee olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
4.4 www.diagnostikaseadmed.ee pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
4.5 Klient valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postindeks). Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires kulleriga) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel või ettemaksu arve alusel.
4.6 Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. www.diagnostikaseadmed.ee ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
4.7 Müük toimub siis, kui Klient on tellimuse eest tasunud.
5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
5.1 Kliendill on õigus valida kahe erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
5.2 Kaubad toimetatakse Kliendini Eesti Vabariigi piires Itella SmartPOST OÜ vahendusel. Kohaletoimetamine toimub 2-4 tööpäeva jooksul.
5.3 Kauba üleandmine toimub Kliendile kokkuleppel. Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendi isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Kliendiga.
6. LEPINGUST TAGANEMINE
6.1 Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne www.diagnostikaseadmed.ee poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti www.diagnostikaseadmed.ee kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@diagnostikaseadmed.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Kliendi peale www.diagnostikaseadmed.ee poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
6.3 www.diagnostikaseadmed.ee kannab Kliendile tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine www.diagnostikaseadmed.ee.
7. TAGASTUSÕIGUS
7.1 www.diagnostikaseadmed.ee ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Ei kehti juriidilisele isikule.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@diagnostikaseadmed.ee.
7.4 Lepingust taganemisel tuleb Kliendil ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.5 Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine www.diagnostikaseadmed.ee.
7.7 Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud 10€ ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele.
7.8 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta www.diagnostikaseadmed.ee Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb www.diagnostikaseadmed.ee juurde hoiule. Hoiustamise või Kliendile toote tagastamisega seotud kulud katab Klient.
7.9 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses www.diagnostikaseadmed.ee Kasutuslepingu lisaks oleva „14-PÄEVANE TAGASTUSÕIGUSELE”.
8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
8.1 www.diagnsotikaseadmed.ee müüdud toodetele kehtib tarbijale võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses www.diagnostikaseadmed.ee Kasutuslepingu lisaks oleva „PRETESIOONIDE KÄSITLEMISE KORRALE”.
9. GARANTII
9.1 Garantii käsitlemine toimub vastavuses www.diagnostikaseadmed.ee kasutustingimuste lisaks oleva „GARANTII TINGIMUSTELE”.
10. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
10.1 Klient annab selge ja teadliku nõusoleku www.diagnostikaseadmed.ee enda isikuandmete töötlemiseks.
10.2 Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud www.diagnostikaseadmed.ee teatavaks saanud Kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
10.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine www.diagnostikaseadmed.ee tellimuse registreerimisel.
10.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, www.diagnostikaseadmed.ee Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
10.5 Isikuandmeid töötleb Diagnostikaseadmed OÜ, registrikood 12645630.
10.6 Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
10.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
10.8 www.diagnostikaseadmed.ee kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
10.9 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
10.10 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
10.11 Klient annab www.diagnostikaseadmed.ee nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse
10.12 Klient
annab www.diagnostikaseadmed.ee nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.
11. VASTUTUS
11.1 www.diagnostikaseadmed.ee ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine
11.2 Klient vastutab täielikult www.diagnostikaseadmed.ee Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest www.diagnostikaseadmed.ee, teistele Klientidele või kolmandatele isikutele.
11.4 Klient kohustub kasutama www.diagnostikaseadmed.ee veebipoodi üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
11.5 www.diagnostikaseadmed.ee ei vastuta Kliendi süül toote halvenemise/kahjustamise eest; defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise ja hooldamise tagajärjel; - toote loomuliku füüsilise kulumise eest heade tavade vastasest kasutamise korral.
12. ERIMEELSUSED
12.1 www.diagnostikaseadmed.ee Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Kliendi ning www.diagnostikaseadmed.ee vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Viru Maakohtus.
13. KASUTAMISTINGIMUSED
13.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
13.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Diagnostikaseadmed OÜ e-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.