Pretensioonide käsitlemise kord

Diagnostikaseadmed OÜ poolt müüdavatele toodetele kehtib VÕS $-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. See kehtib tarbijale kui füüsilisele isikule kes ei kasuta seadmeid iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisel. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba kliendile väljastamise kuupäevast. Kuupäev peab olema fikseeritud saatedokumendil või garantiikaardil.

1. Meilt ostetud toodete puhul on pretensiooni esitamise aeg 24 kuud alates ostukuupäevast.
2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile kaupluse poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb volitatud töökoda.
3. Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja vaid koduses majapidamises.Kui viga on tekkinud tootja süül kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead nii töö kui ka varuosade maksumus. Hüvitamisele ei kuulu vead, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, niiskus, vesi, loomulik kulumine jms) ega käsitsemisvead.
4. Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes originaal ostudokumendi esitamisel.
5. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
6. Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:

   1) toodet remonti tuues ei esitata toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on muudetud/kustutatud
   2)toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud või mitteloetav
   3)toote konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toodet on remontitud Diagnostikaseadmed OÜ poolt volitamata isikute poolt.
   4)toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
7. Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.)
8. Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg.
9. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.